Działaj Lokalnie 2023

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS po raz kolejny wesprze inicjatywy grantami do 6000 zł. Konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z terenu gmin Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Lyski, Nędza, Radlin i Rydułtowy.

Historia
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) – którym jest również CRIS – to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”. Program obejmuje zasięgiem ponad 660 gmin. W ponad 14 000 projektów wzięło udział 5,3 miliona odbiorców. Projekty warte 122 miliony złotych w niemal 50% sfinansowała PAFW. W działania zaangażowało się 251 tysięcy wolontariuszy.

ODL w Rybniku
Ośrodek Działaj Lokalnie działający przy CRIS jest jednym z najstarszych w Polsce – trzecim powstałym w historii Programu. Od 2005 roku uczestniczymy w Działaj Lokalnie i wspieramy lokalne społeczności w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

Finansowanie ODL w Rybniku

  • Polsko Amerykańska Fundacja Wolności: 50 000,00 zł (dotacje + koszty zarządzania, księgowości i animacji);
  • środki własne CRIS, w tym środki z 1,5% podatku przekazywanego Stowarzyszeniu (dotacje).

1. Cel Działaj Lokalnie: wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
2. Kto może ubiegać się o dotację?

  • organizacje pozarządowe;
  •  stowarzyszenia zwykłe;
  • oddziały terenowe organizacji pozarządowych;
  • grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa;
  • grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS.

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Lyski, Nędza, Radlin i Rydułtowy.

3. Termin składania wniosków: 3 kwietnia – 8 maja 2023 r.
4. Generator wniosków: generatorspoleczny.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.
5. Okres realizacji projektów: Okres realizacji projektów to 1 czerwca-31 grudnia 2023 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy.
6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.
7. Dodatkowych informacji udzielają:

  • Anna Bulenda | mail: anna.bulenda@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 16
  • Anna Pomykoł | mail: anna.pomykol@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 16

8. Dokumentacja:

Całkowita wartość projektu: 80 000,00 zł
Wartość dotacji PAFW: 50 000,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 55 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu Działaj Lokalnie edycja 2023-2024: link o informacji o wynikach naboru

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

***
Projekt: “Działaj Lokalnie 2023”
Realizator lokalny: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 marca 2023 – 29 lutego 2024
Obszar: gminy Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Lyski, Nędza, Radlin i Rydułtowy
Fundator programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Strona Programu “Działaj Lokalnie”: DzialajLokalnie.pl
Poznaj programy Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności: pafw.pl/#