Wyniki naboru Działaj Lokalnie 2023

29 maja 2023 roku Lokalna Komisja Grantowa wybrała zwycięzców tegorocznej edycji “Działaj Lokalnie”. W tym roku złożono 24 wnioski z terenu 8 gmin, na łączną kwotę dofinansowania równą 131.425,80 zł. Jeden z wniosków odpadł na etapie oceny formalnej. Decyzją Komisji, która została zatwierdzona przez zarząd CRIS, 12 pomysłów otrzymało dotację z puli 55 000,00 zł.

Lista rankingowa
Prezentujemy 12 projektów wybranych do dofinansowania wraz z ich realizatorami, terenami działań oraz proponowanymi kwotami dotacji.

Lokalna Komisja Grantowa
W skład Komisji w 2023 roku weszli przedstawiciele samorządów, mediów, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowej. Obrady ekspertów odbyły się 29 maja o godz. 13:30, w siedzibie CRIS (ul. Rudzka 13C, Rybnik). Podczas spotkania omówiono oraz przygotowano listę rankingową, która później została zatwierdzona przez zarząd CRIS. Gratulujemy przyszłym realizatorom! Skontaktujemy się z Wami w najbliższych dniach 😉

O konkursie
W okresie od 3 kwietnia do 11 maja 2023 roku trwał nabór w tegorocznym konkursie grantowym. Wnioski przyjmowane były wyłącznie w formie elektronicznej poprzez generator społeczny. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 6 000,00 zł. O dotację mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji pozarządowych, grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa, grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS. Siedziba podmiotów musiała znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Krzyżanowice, Lyski, Nędza, Radlin, Rydułtowy. Celem było wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Historia
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) – którym jest również CRIS – to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”. Program obejmuje zasięgiem ponad 660 gmin. W ponad 14 tys. projektów wzięło udział 5,3 miliona odbiorców. Projekty warte 122 miliony w niemal 50% sfinansowała PAFW. W działania zaangażowało się 251 tys. wolontariuszy.

ODL w Rybniku
Ośrodek Działaj Lokalnie działający przy CRIS jest jednym z najstarszych w Polsce – trzecim powstałym w historii Programu. Obecnie jesteśmy największym, pod względem liczby objętych wsparciem gmin, polskim ODL.

Finansowanie ODL w Rybniku:

  • Polsko Amerykańska Fundacja Wolności: 50 000,00 zł (dotacje + koszty zarządzania, księgowości i animacji);
  • Gminy Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Nędza, Rydułtowy, Krzyżanowice, Radlin, Kornowac (dotacje);
  • środki własne CRIS, w tym całość 1,5% podatku przekazywanego Stowarzyszeniu CRIS (dotacje).