Podmioty Ekonomii Społecznej tylko do 8 marca mogą wnioskować o niższe ceny ciepła

Weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Nowelizacja gwarantuje, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen nie może przekroczyć 40% ceny obowiązującej 30 września 2022 roku.

Podmioty ekonomii społecznej należą do grup podmiotów szczególnie wrażliwych i o ile złożą oświadczenie (art. 6 ust. 1) mogą skorzystać z rekompensaty. Ustawa wskazuje między innymi na:

  • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunom w myśl ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
  • organizacją pozarządową, w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812) w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Materiały do pobrania

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.