Statut

STATUT CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH CRIS

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem – zwanym dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) niniejszego statutu;
4) ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

§ 3.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub powoływać inne organizacje (fundacje, spółki itd.).
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5.
Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 6.
Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 7.
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
2) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych;
3) wspieranie społecznej aktywności obywateli;
4) wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności;
5) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art.. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
– osoby fizyczne.

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4) działalności charytatywnej;
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
27) rewitalizacji;
28) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
29) działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie o ekonomii społecznej.

§ 8A.
Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
2) wydawanie książek (58.11.Z);
3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
4) wydawanie gazet (58.13.Z);
5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
7) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
8) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);
9) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
10) działalność portali internetowych (63.12.Z);
11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
15) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
16) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
17) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z);
18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
19) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
20) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
21) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
22) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
23) działalność bibliotek (91.01.A).

§ 8B.
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może obejmować następujące obszary:
1) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
2) wydawanie książek (58.11.Z);
3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
4) wydawanie gazet (58.13.Z);
5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
7) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
8) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);
9) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
10) działalność portali internetowych (63.12.Z);
11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
15) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
16) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
17) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z);
18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
19) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
20) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
21) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
22) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
23) działalność bibliotek (91.01.A);
24) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
25) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);
26) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);
27) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);
28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z);
29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
30) reklama (73.1);
31) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z).

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 9.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym może być:
1) osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
2) cudzoziemiec mający stały pobyt w Polsce.

§ 12.
1. Członkiem wspierającym jest osoba prawna uznająca cele Stowarzyszenia i akceptująca jego statut.
2. Osoba prawna (członek wspierający) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju działalności Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 14.
Członków zwyczajnych (osoby fizyczne) jak też osoby prawne (członków wspierających) przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, potwierdzonej dwoma podpisami członków wprowadzających. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy członków zwyczajnych i członków wspierających.

§ 15.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2) brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności;
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawo do:
1) brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności;
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo do:
1) brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności;
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 16.
1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy Stowarzyszenia;
2) popierać cele Stowarzyszenia i przestrzegać postanowień statutu;
3) opłacać regularnie (corocznie) składki członkowskie.
2. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek:
1) zadeklarowania stałego wsparcia finansowego i w miarę możliwości pomocy techniczno-organizacyjnej;
2) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Członkostwo wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niewywiązywania się z obowiązków członka;
3) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej;
4) skreślenia z listy członków honorowych przez Walne Zgromadzenie za niewywiązywanie się z obowiązków członka honorowego, działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia lub skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej;
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Członkom skreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo zgłoszenia odwołania na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia o decyzji Zarządu.

§ 18.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 21.
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy przestali być członkami tych organów w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. Dokooptowani członkowie utrzymują swój mandat do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22.
Zebrania władz Stowarzyszenia dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały – z wyjątkami określonymi w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 23.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także członkowie honorowi i wspierający.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok, a w przypadku konieczności wyboru nowych władz najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wygaśnięcia mandatów władz naczelnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 50% liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni być powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem w formie pisemnej, elektronicznej lub poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Stowarzyszenia.
7. Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą także obradować w trybie korespondencyjnym, w tym w formie elektronicznej, online lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w tym trybie podejmować decyzje.

§ 24.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).
2. W przypadku braku kworum Zarząd może zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie wcześniej niż 30 minut po terminie pierwszym. Zwołane w ten sposób Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia, dla których ważności wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia i jego członków;
3) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) nadanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
7) uchwalanie zmian statutu na zasadach ustalonych § 43;
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w § 43;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
10) decydowanie o powołaniu organizacji, o których mowa w § 4 ust. 2;
11) powoływania pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu.

§ 26.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych.
2. Skład osobowy Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków w wyborach bezpośrednich.
3. Podziału funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd we własnym zakresie.
4. Uchylono.
5. Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje społecznie może przysługiwać:
1) dieta;
2) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.
5a. Za pełnienie funkcji w zarządzie członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie.
6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszeniem reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. Pełnomocnik jest powoływany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków na skutek nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, istotnego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia lub choroby; ułomności, utraty sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji;
4) śmierci członka Zarządu.

§ 27.
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności w zakresie kierunków działalności i założeń programowych Stowarzyszenia oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
2) (uchylono);
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
4) podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego;
5) akceptowanie decyzji niosących skutki finansowe, w tym podejmowanie ostatecznych decyzji o składaniu ofert w konkursach;
6) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla działalności Stowarzyszenia;
7) przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków;
8) zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
9) decydowanie o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Statutu;
10) powoływanie organów organizacji, o których mowa w § 4 ust. 2;
11) podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych;
2. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
5. Zarząd, do wykonywania zastrzeżonych dla siebie czynności może upoważniać inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
6. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności Stowarzyszenia i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi organizacjami.
7. Uchylono.
8. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Dyrektor Zarządzający, a jeśli nie został powołany, funkcję tę pełni Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28.
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do wynagradzania i wyróżniania zasłużonych dla Stowarzyszenia członków lub osób niezrzeszonych.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określa uchwalony przez Zarząd w tym zakresie regulamin.

§ 29.
1. Zarząd może powołać Dyrektora Zarządzającego do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2.Kompetencje Dyrektora Zarządzającego określa Zarząd w stosownej uchwale. .

§ 30.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy z jego członków.

§ 31.
1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną.

§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i co najmniej raz w roku kalendarzowym przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, z uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Szczególnej kontroli podlegają: prawidłowość, celowość, rzetelność w gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia.

§ 33.
1. Członkami Komisji Rewizyjnej są trzy osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 34.
1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są Zarządowi Stowarzyszenia.
2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisja ma obowiązek poinformować właściwe organy o stwierdzonych naruszeniach.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 35.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 36.
1. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków na ostatnim jego zebraniu w danej kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia; w posiedzeniach tych Przewodniczący (członek) uczestniczy jedynie z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię w sprawach:
1) nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości;
2) utworzenia przez Stowarzyszenie podmiotów wskazanych w § 4 ust. 2;
3) zaciągania bądź udzielania przez Zarząd kredytów lub pożyczek, a także udzielania poręczeń i gwarancji.

§ 37.
1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji może zwoływać każdy z członków Komisji.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków; protokół podpisują Przewodniczący i protokolant.
4. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Za udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jej członkom mogą przysługiwać diety.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 38.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
1) wpływy z tytułu składek członkowskich;
2) wpływy z darowizn, spadków, zapisów, nawiązek, zbiórek publicznych;
3) wpływy z działalności gospodarczej;
4) dotacje i subwencje przekazywane Stowarzyszeniu;
5) odsetki bankowe i lokaty terminowe;
6) wpływy z 1,5% podatku od osób fizycznych;
7) i inne zgodne z przepisami prawa polskiego.

§ 38A.
Całość dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami) organizacji jest przeznaczana na działalność statutową pożytku publicznego Stowarzyszenia.

§ 39.
1. Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest – z uwzględnieniem postanowień § 36 pkt. 3 niniejszego Statutu – współdziałanie dwóch członków Zarządu. W sprawach majątkowych do 30 tys. zł oraz w sprawach niemajątkowych, każdy członek zarządu może działać samodzielnie.
2. Oświadczenie o przyjęciu darowizny na rzecz Stowarzyszenia może złożyć jednoosobowo każdy członek Zarządu.

§ 40.
1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia, określając jednocześnie termin, do którego składka powinna być uiszczona i tryb jej wniesienia.
2. (uchylono).

§ 41.
(uchylono)

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 42.
1. W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
2) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 43.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cele, na jakie przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

§ 44.
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.