Rydułtowy. Dofinansowania na mikroinnowacje lokalne czekają!

Zapraszamy mieszkańców miasta Rydułtowy do składania wniosków w konkursie Budżet Równych Szans, który jest realizowany ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. W puli konkursowej znajduje się 22.100 zł, na swoje działania można zdobyć do 4.500 zł. Na wnioski czekamy do 31 maja 2023 r.

Kto może wnioskować?
Grupa min. trzech mieszkańców miasta Rydułtowy, wspólnie realizujących lub zamierzających realizować lokalną inicjatywę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na projekty, poprawiające jakość życia w Rydułtowach, w obszarach: ochrony powietrza, małej retencji (zagospodarowania wód deszczowych), gospodarki odpadami, bioróżnorodności.

Ile wynosi dofinansowanie?
Maksymalne dofinansowanie jednej inicjatywy wynosi 4.500 zł, minimalne – 2.500 zł.

Kiedy można realizować projekty?
Od 1 lipca do 31 października 2023 r. Projektu musi trwać co najmniej 15 dni.

Kto ocenia wnioski?
Ocenę formalną i merytoryczną przeprowadzają przedstawiciela organizatora konkursu w drodze konsultacji wniosków. Ocenę końcową przeprowadza Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora oraz Urzędu Miasta Rydułtowy.

Czy trzeba wykazać wkład własny?
Tak, realizatorzy zobowiązani są do wykazania wkładu własnego w postaci pracy wolontarystycznej w trakcie realizacji projektu.

Cele konkursu:

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Rydułtów poprzez ochronę zasobów środowiska naturalnego, zwłaszcza powietrza i wód opadowych, gospodarowanie odpadami i zwiększania bioróżnorodności.
  2. Zachęcenie mieszkańców Rydułtów do podejmowania aktywności i działań na rzecz lokalnej społeczności w obszarze ochrony powietrza, małej retencji, gospodarki odpadami i bioróżnorodności.
  3. Budowanie poczucia przynależności do tzw. „małej ojczyzny”.
  4. Podkreślenie roli aktywności obywatelskiej oraz czynnego udziału mieszkańców w życiu Rydułtów.
    Uwaga: wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą być podejmowane i realizowane przez i na rzecz mieszkańców, odbywać się lub dotyczyć obszaru realizacji Konkursu. Informacje na ten temat muszą znajdować się we wniosku.

Materiały do pobrania:

Projekt realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.