Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

Świadczymy usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej. Animujemy, inkubujemy oraz wspieramy tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych. Prowadzimy szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Oferujemy również finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Promujemy ekonomię społeczną oraz produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych.

Dowiedz się więcej o ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Wejdź na stronę OWES.cris.org.pl

Cel projektu
Podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z terenu Obszaru Rybnickiego Woj. Śląskiego oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych poprzez udzielanie kompleksowego i długofalowego wsparcia co najmniej 400 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 70 osobom fizycznym oraz 20 osobom prawnym planującym założenie lub/i podjęcie pracy w sektorze ekonomii społecznej, 150 podmiotom ekonomii społecznej i ich 300 pracownikom oraz 20 pracownikom podmiotów integracji i pomocy społecznej. W efekcie realizacji ww. działań, zakłada się osiągnięcie efektów takich jak: utworzenie co najmniej 140 nowych miejsc pracy w PS (na co najmniej ½ etatu każde), utrzymanych min. przez 12 m-cy, co najmniej 100 osób pracujących po opuszczeniu programu.

Dla kogo?

 • dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • osób fizycznych planujących założenie lub/i podjęcie pracy w sektorze ekonomii społecznej;
 • osób prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego;
 • podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
 • przedsiębiorstw społecznych i ich pracowników;
 • pracowników pracownikom podmiotów integracji i pomocy społecznej.

Gdzie?

 • Rybnik;
 • Żory;
 • Jastrzębie-Zdrój;
 • powiat rybnicki;
 • powiat wodzisławski;
 • powiat raciborski.

Za ile?
Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne.
Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wartość projektu: 17 420 392,46 zł, wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 16 994 775,83 zł.

Kto udziela wsparcia?
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

I kiedy?
Od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2029 r.

OWES to usługi informacyjne dotyczące:

 • tworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
 • prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej;
 • możliwych do pozyskania środków na działalność;
 • zmieniających się przepisów prawa itp.

OWES to usługi animacyjne:

 • diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego, w tym PES/PS;
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów/animatorów lokalnych;
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup zamierzających rozpocząć działalność w formie PES;
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy w celu rozwoju PES i PS;
 • włączanie PES/PS w procesy rewitalizacji oraz planowania i realizacji usług społecznych.

OWES to usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju:

 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych.

OWES to wsparcie szkoleniowo-doradcze i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych:

 • doradztwo w zakresie zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania statusu PS;
 • usługi i doradztwo specjalistyczne (np. prawne, w zakresie zamówień publicznych, marketingowe itp.);
 • doradztwo biznesowe;
 • szkolenia z zakresu powoływania PES/PS oraz prowadzania działalności w obszarze ekonomii społecznej;
 • wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 5 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.

OWES to wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:

 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 31 229 zł na stworzenie miejsca pracy + maksymalnie 32 400 zł wsparcia na utrzymanie nowego miejsca pracy przez pierwszy rok działalności);
 • doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

OWES to wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej:

 • wspieranie PS w przygotowaniu i realizacji indywidualnych planów reintegracji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • dofinansowanie realizacji Indywidualnych Planów Reintegracyjnych dla pracowników PS wywodzących się z tzw. grup preferowanych (np. z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych) – do wysokości 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę za jednego pracownika.

OWES to promocja ekonomii społecznej:

 • promocja sektora ekonomii społecznej;
 • promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • organizacja wydarzeń promujących ekonomię społeczną.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach – po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.

Kontakt
Biuro OWES mieści się w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (mapa google)
tel.: 32 739-55-12 | 32 423-70-34
e-mail: cris@cris.org.pl

Dowiedz się więcej o ofercie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Wejdź na stronę OWES.cris.org.pl