Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej; animowanie, inkubowanie oraz wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych; szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promocja ekonomii społecznej – tak w dużym uproszczeniu wygląda oferta OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej .

1. Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej, ukierunkowanego na wzrost zatrudnienia integracji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udzielanie kompleksowego i długofalowego wsparcia podmiotom działającym w sferze ekonomii społecznej oraz osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Wartość projektu:

11 669 592,85 zł
3. Wkład funduszy europejskich:
9 919 153,92 zł

Dla kogo?

 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracowników;
 • dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych;
 • dla partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców z terenu Subregionu Zachodniego.

Gdzie?

Na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego:

 • Rybnik;
 • Żory;
 • Jastrzębie-Zdrój;
 • powiat rybnicki;
 • powiat wodzisławski;
 • powiat raciborski.

Za ile?
Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Kto udziela wsparcia?
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Kiedy?

Od sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszary Rybnickiego oferuje m.in.:

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej:

 • udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp.

Usługi animacyjne:

 • diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego;
 • animacja partnerstw lokalnych;
 • wsparcie w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju ekonomii społecznej;
 • pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne;
 • wsparcie w powstawaniu organizacji obywatelskich i rozwoju partycypacji społecznej.

Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju:

 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych;
 • podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).

Wsparcie szkoleniowo-doradcze i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych:

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • doradztwo specjalistyczne (np. prawne, marketingowe,  księgowe, finansowe, osobowe);
 • doradztwo biznesowe;
 • szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej;
 • wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe (do 3 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:

 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 24 000 zł na miejsce pracy + wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez pierwszy rok działalności);
 • doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Promocja ekonomii społecznej:

 • promocja sektora ekonomii społecznej;
 • promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem wraz z partnerami gospodarczymi czy społecznymi;
 • promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej;
 • organizacja targów ekonomii społecznej.

Informacja o dostępności personelu OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działa przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 (w tych godzinach dostęny jest personel OWES). Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach – po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym.

Zespół OWES:

Doradcy kluczowi
Janusz Piechoczek, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34  w. 14, e-mail: janusz.piechoczek@cris.org.pl
Anna Pomykoł, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34  w. 16, e-mail: anna.pomykol@cris.org.pl
Bożena Wiesiołek, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34, e-mail: bozena.wiesiolek@cris.org.pl

Doradcy biznesowi
Izabella Kaznowska, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34  w. 12, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl
Sebastian Garbacz, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34  w. 14, sebastian.garbacz@cris.org.pl

Animatorka
Anna Pomykoł, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 16, e-mail: anna.pomykol@cris.org.pl

Specjalista ds. inkubacji i wsparcia przedsiębiorstw społecznych
Izabella Kaznowska, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 12, e-mail: izabella.kaznowska@cris.org.pl

Specjalista ds. promocji ekonomii społecznej
Emil Nagalewski, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 15, e-mail: emil.nagalewski@cris.org.pl

Kierownik OWES

Sonia Lenarczyk, tel. 32 739 -55-12, 32 423-70-34 w. 12, e-mail: sonia.lenarczyk@cris.org.pl

Doradcy specjalistyczni (w zakresie prawnym, księgowym, marketingowym, finansowym i osobowym) dostępni są po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 32 739-55-12 lub e-mail: owes@cris.org.pl

Wsparte przez OWES przedsiębiorstwa społeczne >>pobierz listę przedsiębiorstw społecznych<<.

Materiały do pobrania:

Kontakt
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik
tel. 32 739-55-12
e-mail: owes@cris.org.pl

Informacja o naborze wniosków dotacyjnych.

Weź dotację na miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym!

Ogłoszenie o naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych

Przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Rodo