Przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych

Ruszył nabór nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych. Nabór ma charakter ciągły, tj. został ogłoszony w dniu 3 czerwca 2019 r. i będzie prowadzony do odwołania lub do wyczerpania puli przeznaczonej na przedłużone wsparcie pomostowe.

1. W naborze mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne korzystające ze wsparcia dotacyjnego udzielonego przez OWES Obszaru Rybnickiego. W projekcie zaplanowano średnią kwotę 1000 zł na osobę na miesiąc przez kolejnych 6 miesięcy po zakończeniu podstawowego wsparcia pomostowego (1200 zł/miesiąc/osobę przez pierwsze 3 miesiące i 800 zł/miesiąc/osobę przez kolejne 3 miesiące). Wsparcie połączone jest z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

2. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe składany jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 4.8 do Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, wraz z bilansem oraz rachunkiem wyników obejmującym 6 ostatnich miesięcy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

3. Zaleca się złożenie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe co najmniej 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy o podstawowe wsparcie pomostowe. Jako że OWES ma możliwość wspierania finansowego przedsiębiorstwa społecznego jedynie przez 12 miesięcy od momentu utworzenia miejsca pracy, późniejsze złożenie wniosku może spowodować skrócenie okresu wypłacania przedłużonego wsparcia pomostowego i zmniejszenie jego kwoty.

4. Przedłużone wsparcie pomostowe będzie udzielanie przedsiębiorstwom społecznym, które prawidłowo rozliczą otrzymane podstawowe wsparcie pomostowe oraz pozytywnie przejdą kontrolę w miejscu prowadzenia działalności.

5. Przedłużone wsparcie pomostowe może być przeznaczone przede wszystkim na:
a. koszty związane z zatrudnieniem pracownika (np. koszty badań lekarskich, koszty obowiązkowych szkoleń BHP);
b. składki ZUS;
c. opłaty za czynsz, wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności ekonomicznej;
d. koszty eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzoną działalność gospodarczą;
e. koszty opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon, internet) i pocztowe;
f. koszty przejazdów służbowych;
g. koszty obsługi księgowej;
h. koszty materiałów zużywalnych (m. in. zakup materiałów biurowych, zatowarowanie) o ile nie przekracza 20% wartości wsparcia pomostowego;
i. opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów;
j. koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia, związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

6. Przedsiębiorstwo społeczne, które nie zgadza się z decyzją OWES dot. nieprzyznania wsparcia pomostowego, ma prawo odwołać się zgodnie z § 17 Regulaminu OWES.

7. Prawidłowość wydatkowania środków podlega bieżącemu monitoringowi oraz kontroli w miejscu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa społecznego. Kontroli podlegają m.in. następujące dokumenty:
a) faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej,
b) deklaracje ubezpieczeniowe,
c) dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac, usług,
d) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania,
e) wyciągi bankowe z rachunku przedsiębiorstwa społecznego lub potwierdzenia przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności,
f) w przypadku płatności gotówką – potwierdzenie otrzymania gotówki przez sprzedającego.

8. Szczegółowe zasady i warunki wydatkowania wsparcia pomostowego określa Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego.

9. Wnioski dot. udzielania wsparcia pomostowego należy składać w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby OWES (ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik). Wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami należy przesłać na adres: owes@cris.org.pl.

10. Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług OWES Obszaru Rybnickiego oraz Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z biurem OWES w Rybniku: tel. 32 739 55 12 w. 12 lub mailowo na adres: izabella.kaznowska@cris.org.pl

11. OWES zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania naboru, unieważnienia naboru lub wydłużenia naboru w szczególności w sytuacji, gdy zmianie ulegną wytyczne mające znaczący wpływ na zasady udzielania i rozliczenia dotacji przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. W takim przypadku każdy z uczestników naboru zostanie poinformowany o zakresie i przyczynach zmian, unieważnienia lub wydłużenia.

Materiały do pobrania: