Stawiam na rozwój!

24 tys. złotych na 3 inicjatywy lokalne w ramach Budżetu Równych Szans, 30 tys. złotych na wydarzenia środowiskowe oraz indywidualne wsparcie dla 25 kobiet z terenu LGD LYSKOR w postaci spotkań animacyjnych, warsztatów, spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem a także kursy i szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe i płatne staże to oferta projektu Stawiamy na rozwój!, który od stycznia realizujemy wspólnie z Lokalną Grupą Działania LYSKOR.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej mieszkanek obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LYSKOR, poprzez ich wieloaspektowe wsparcie. Działania zaplanowane w projekcie mają przełożyć się na podjęcie przez uczestniczki projektu zatrudnienia. Projekt realizowany będzie na terenie gmin: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów.

Cel główny: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej min. 25 mieszkanek obszaru objętego LSR LYSKOR poprzez ich wieloaspektowe wsparcie w okresie styczeń 2021 – czerwiec 2022, co przełoży się na podjęcie zatrudnienia przez min. 7 uczestniczek.

W ramach projektu odbędą się:

  • animacja środowiskowa, w tym opracowanie 3 Programów Aktywności Lokalnej, regularne spotkania animacyjne dla uczestniczek mające na celu przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego, mapowaniem jego zasobów i potrzeb, opracowanie i realizację inicjatyw lokalnych w ramach Budżetu Równych Szans oraz organizację spotkań liderskich;
  • działania związane z reintegracją zawodową, w tym: spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, warsztaty motywacyjno-aktywizacyjne, kursy i szkolenia zawodowe, organizacja 3 lub 6 miesięcznych staży zawodowych, zapewnienie opieki nad dziećmi, wsparcie trenera pracy zgodnie z potrzebami uczestników;
  • lokalne działania środowiskowe, w tym organizacja 3 wydarzeń środowiskowych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 572 307,90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 486 461,71 PLN

***
Projekt: „Stawiam na rozwój!”
Lider projektu: Stowarzyszenie LYSKOR
Partner projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 01.01.2021–30.06.2022
Obszar: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów.
Grupa docelowa: kobiety w wieku produkcyjnym z obszaru objętego LSR LYSKOR bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, wykluczone społecznie bądź zagrożone takim wykluczeniem. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem na mocy ww. ustawy oraz rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością o ile co najmniej 1 z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze wzgl. na opiekę.

Projekt “Stawiam na rozwój!” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 w ramach RPO WSL 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.