Rydułtowy. Dofinansowania na inicjatywy lokalne czekają!

Zapraszamy mieszkańców miasta Rydułtowy do składania wniosków w konkursie Budżet Równych Szans, który jest realizowany ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. Pula środków finansowych konkursu wynosi 18.000.00 zł, na swoje działania można zdobyć do 4.500 zł. Wnioski można składać do 30 września 2022 r.

Kto może wnioskować?
Grupa min. trzech mieszkańców miasta Rydułtowy, wspólnie realizujących lub zamierzających realizować lokalną inicjatywę

Ile wynosi dofinansowanie?
Maksymalna wysokość dofinansowania jednej inicjatywy wynosi 4.500,00 zł, natomiast minimalna wysokość dofinansowania wynosi 2.500,00 zł.

Ile powinien trwać projekt?
Czas trwania projektu musi wynieść nie niż 15 dni kalendarzowych (nie wyklucza to realizacji projektów polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu jednodniowych wydarzeń – jednak łączny okres przygotowania, promocji, upowszechniania i realizacji projektu nie może być krótszy niż 15 dni kalendarzowych).

Jak wygląda wybór projektów do dofinansowania?
Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzana jest przez Przedstawiciela Organizatora w drodze konsultacji wniosków. Konsultacje służą analizie zgodności złożonego wniosku z celami i założeniami konkursu. Konsultacje prowadzone są w oparciu o „Kartę konsultacyjną wniosku”. Karta musi zostać podpisana przez Przedstawiciela Organizatora i Przedstawiciela wnioskodawców. Ocena końcowa przeprowadzana jest przez Komisję Konkursową. W skład której wchodzą Przedstawiciele Organizatora oraz Urzędu Miasta Rydułtowy.

Czy trzeba wykazać wkład własny?
Tak, realizatorzy zobowiązani są do wykazania wkładu własnego, ale w postaci pracy wolontarystycznej w trakcie realizacji projektu.

Cele konkursu:
1) zachęcenie mieszkańców gminy do podejmowania aktywności i działań na rzecz lokalnej społeczności;
2) poprawa jakości życia mieszkańców i budowanie poczucia przynależności do tzw. „małej ojczyzny”;
3) integracja mieszkańców miasta;
4) wspieranie mieszkańców w rozwoju ich pasji, zainteresowań oraz pomoc w realizowaniu ich inicjatyw oddolnych i pomysłów na uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania;
5) podkreślenie roli aktywności obywatelskiej oraz czynnego udziału mieszkańców w życiu miasta;
6) przełamywanie barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych;
7) inicjowanie i zachęcanie do tworzenia pozytywnej atmosfery w środowisku lokalnym.

Uwaga: wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą być podejmowane i realizowane przez i na rzecz mieszkańców, odbywać się lub dotyczyć obszaru realizacji Konkursu. Informacje na ten temat muszą znajdować się we wniosku.

Materiały do pobrania:

Projekt “W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu “Rozwój Lokalny”.