Jak wybrać odpowiednią pożyczkę dla swojej organizacji?

Prowadzisz spółdzielnię socjalną lub przedsiębiorstwo społeczne? Myślisz o poszerzeniu oferty? A może chcesz zakupić wyposażenie i sprzęt lub zatrudnić nowych pracowników? Sprawdź formy wsparcia oferowane podmiotom ekonomii społecznej przez BGK!

Dla kogo?
Podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, NGO’s

Na co?
Finansowanie rozpoczęcia działalności lub rozszerzenia prowadzonej działalności

Pożyczki:

Na co można uzyskać wsparcie?
Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • poprawę płynności finansowej PES;
  rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie/w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych. Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy.

Jakie są maksymalne kwoty pożyczek?

 • Pożyczka na start – maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. PLN. PES może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki , o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy. Z pożyczki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, PES założyć może także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy.
 • Pożyczka na rozwój – maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. PLN. PES może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania przekroczy 1 mln zł, a pożyczki zaciągane przez ten sam PES są przeznaczone na sfinansowanie odrębnych wydatków/przedsięwzięć. W przypadku finansowania uzupełniającego, w formie dodatkowej pożyczki dla tego samego przedsięwzięcia, PES zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności zwiększenia nakładów i uzyskania dodatkowego finansowania.

Aby skorzystać z pożyczki należy zgłosić się do Instytucji finansującej i złożyć wniosek. Pożyczki są udzielane na terenie całego kraju poprzez następujące Instytucje finansujące:

 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
 • Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (farr.pl)

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Osoby zainteresowane ofertą mogą kontaktować się doradcą OWES:
Kontakt:
Sebastian Garbacz
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik (kampus)
mail: sebastian.garbacz@cris.org.pl
tel.: 32 739 55 12 wew. 14

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.