Sięgnij po dotację OWES na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych!

Przypominamy o trwającym naborze grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

Dotacje OWES przyznawane są na tworzenie miejsc pracy. Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać dotacje na stworzenie nawet 10 nowych stanowisk. Miejsca pracy mogą być tworzone m.in. dla osób bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnością. Na zatrudnienie jednego pracownika można pozyskać 24 000 zł. Do tego dochodzi możliwość uzyskania rocznego wsparcia pomostowego do 1800 zł miesięcznie na jedno miejsce pracy oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego, prawnego, księgowego, marketingowego itp. Z tej oferty skorzystało już wielu przedsiębiorców z regionu tworząc ponad sto nowych miejsc pracy.

Nabór ma charakter dwuetapowy:
I etap – nabór pomysłów dotyczących rozpoczęcia działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego;
II etap – nabór biznesplanów tylko wśród grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, oraz przedsiębiorstw społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.

1. Nabór ma charakter ciągły, tj. został ogłoszony w dniu 30 września 2021 r. i będzie prowadzony do odwołania lub do wyczerpania puli przeznaczonej na dotacje związane z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, tj. złożone w miesiącu bieżącym zostaną rozpatrzone w kolejnym miesiącu (np. złożone do końca lutego zostaną rozpatrzone w marcu).

2. Wymagane dokumenty (tj. formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 4.1. do Regulaminu OWES) powinien wpłynąć w dwóch wersjach: w wersji papierowej do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik, ul. Rudzka 13c) lub siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach (Żory, os. Sikorskiego 52) oraz w wersji elektronicznej na adres: owes@cris.org.pl

3. O wsparcie szkoleniowo-doradcze mogą ubiegać się istniejące przedsiębiorstwa społeczne oraz grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, tj. podmiotu spełniającego warunki określone w paragrafie 1 punkt 23 Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego.

4. Dotację finansową można otrzymać jedynie na miejsca pracy tworzone dla osób, które zostały określone w paragrafie 8 punkt 2 Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego (m. in. osób bezrobotnych i niepełnosprawnych).

5. Do udziału w dalszej ścieżce wsparcia zostaną zakwalifikowane grupy inicjatywne i podmioty spełniające kryteria dostępu do wsparcia, o których mowa w ust.2 i 3, i przejdą pozytywnie:
a) procedurę oceny formularzy rekrutacyjnych,
b) rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.

6. Podmiot/grupa inicjatywna składająca formularz rekrutacyjny zostanie poinformowana pisemnie o ewentualnych brakach formalnych, na których uzupełnienie przysługuje termin maksymalnie 3 dni roboczych. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie formularza rekrutacyjnego.

7. Formularz rekrutacyjny podlega odrzuceniu w przypadku złożenia wniosku w formie i terminie niezgodnym z określonymi w ogłoszeniu o naborze.

8. Kompletny i poprawny pod względem formalnym formularz rekrutacyjny trafia do dwóch losowo wybranych członków komisji rekrutacyjnej, którzy dokonują jego oceny, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie OWES Obszaru Rybnickiego:

9. Po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych przedstawiciele grupy inicjatywnej/podmiotu ekonomii społecznej zostaną zaproszeni na spotkanie z komisją rekrutacyjną, podczas którego będzie można przedstawić szerzej swój pomysł na działalność. O terminie i miejscu spotkań kandydaci zostaną poinformowani nie później niż 3 dni robocze przed ustaloną datą spotkania.

10. Do dalszego udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać jedynie pomysły, które uzyskały minimum 40 pkt w ocenie komisji rekrutacyjnej.

11. Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług OWES Obszaru Rybnickiego oraz Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z biurem OWES w Rybniku: tel. 32 739-55-12 lub mailowo na adres: owes@cris.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Podobne informacje:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.