Ogłoszenie o naborze OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego ogłasza nabór grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór ma charakter dwuetapowy:
I etap – nabór pomysłów dotyczących rozpoczęcia działalności ekonomicznej przedsiębiorstwa społecznego;
II etap – nabór biznesplanów tylko wśród grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej, oraz przedsiębiorstw społecznych zakwalifikowanych do uczestnictwa w I etapie i możliwość uzyskania dotacji na tworzone miejsca pracy oraz otrzymania wsparcia pomostowego.

1. Nabór ma charakter ciągły, tj. został ogłoszony w dniu 30 września r. i będzie prowadzony do odwołania lub do wyczerpania puli przeznaczonej na dotacje związane z tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, tj. złożone w miesiącu bieżącym zostaną rozpatrzone w kolejnym miesiącu (np. złożone do końca października zostaną rozpatrzone w listopadzie).

2. Wymagane dokumenty (tj. formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 4.1. do Regulaminu OWES) powinien wpłynąć w dwóch wersjach: w wersji papierowej do siedziby Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (Rybnik, ul. Rudzka 13c) lub siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach (Żory, os. Sikorskiego 52) oraz w wersji elektronicznej na adres: owes@cris.org.pl

3. O wsparcie szkoleniowo-doradcze mogą ubiegać się istniejące przedsiębiorstwa społeczne oraz grupy inicjatywne, podmioty ekonomii społecznej planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, tj. podmiotu spełniającego warunki określone w paragrafie 1 punkt 23 Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego.

4. Dotację finansową można otrzymać jedynie na miejsca pracy tworzone dla osób, które zostały określone w paragrafie 8 punkt 2 Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego (m. in. osób bezrobotnych i niepełnosprawnych).

5. Do udziału w dalszej ścieżce wsparcia zostaną zakwalifikowane grupy inicjatywne i podmioty spełniające kryteria dostępu do wsparcia, o których mowa w ust.2 i 3, i przejdą pozytywnie:
a) procedurę oceny formularzy rekrutacyjnych,
b) rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.

6. Podmiot/grupa inicjatywna składająca formularz rekrutacyjny zostanie poinformowana pisemnie o ewentualnych brakach formalnych, na których uzupełnienie przysługuje termin maksymalnie 3 dni roboczych. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie formularza rekrutacyjnego.

7. Formularz rekrutacyjny podlega odrzuceniu w przypadku złożenia wniosku w formie i terminie niezgodnym z określonymi w ogłoszeniu o naborze.

8. Kompletny i poprawny pod względem formalnym formularz rekrutacyjny trafia do dwóch losowo wybranych członków komisji rekrutacyjnej, którzy dokonują jego oceny, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie OWES Obszaru Rybnickiego:

9. Po zakończeniu oceny formularzy rekrutacyjnych przedstawiciele grupy inicjatywnej/podmiotu ekonomii społecznej zostaną zaproszeni na spotkanie z komisją rekrutacyjną, podczas którego będzie można przedstawić szerzej swój pomysł na działalność. O terminie i miejscu spotkań kandydaci zostaną poinformowani nie później niż 3 dni robocze przed ustaloną datą spotkania.

10. Do dalszego udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać jedynie pomysły, które uzyskały minimum 40 pkt w ocenie komisji rekrutacyjnej.

11. Nabór ogłaszany jest na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług OWES Obszaru Rybnickiego oraz Regulaminu OWES Obszaru Rybnickiego, a niniejsze ogłoszenie ma jedynie charakter pomocniczy. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naborem prosimy o kontakt z biurem OWES w Rybniku: tel. 32 739-55-12 lub mailowo na adres: owes@cris.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Podobne informacje:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.