Model włączania ekonomii społecznej do lokalnych strategii i programów

Planując działania mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców warto wykorzystać potencjał podmiotów ekonomii społecznej. Inspiracją w tym zakresie może być opracowanie “EStrateg – model włączania ekonomii społecznej do lokalnych strategii i programów”.

Ekonomia społeczna, jako uzupełniający nurt w obrębie gospodarki, jest dobrym narzędziem do tego, by lokalnie rozwiązywać problemy bezrobocia wśród osób oddalonych od rynku pracy, świadczyć usługi społeczne ważne dla mieszkańców oraz pobudzać rozwój lokalny w oparciu o to, co na danym terenie jest najcenniejsze, czyli dziedzictwo naturalne i kulturowe. Rozwój inicjatyw ekonomii społecznej jest jednym z priorytetów dla polityki Unii Europejskiej i polityki społecznej Polski co wiąże się z kolei z szansą dla społeczności lokalnej, by pozyskać wsparcie na rozwój istniejących i powoływanie nowych inwestycji w obszarze ES.

“EStrateg – model włączania ekonomii społecznej do lokalnych strategii i programów” dostarcza wskazówek w zakresie organizacji i metod pracy nad założeniami strategii i programów, jak i propozycji konkretnych rozwiązań i zapisów, które można w nich ująć. Zawarte w Modelu przykłady rozwiązań zastosowanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą, także odniesienia do dokumentów źródłowych, pozwolą pogłębić wiedzę w zakresie “dobrych praktyk”.

Celem opracowania “EStrateg – model włączania ekonomii społecznej do lokalnych strategii i programów” jest pokazanie w jaki sposób (w których procesach oraz w jakich miejscach dokumentu) wkomponować elementy związane z ekonomią społeczną, czyli:

 • jak włączyć do dyskusji o rozwoju lokalnym przedstawicieli podmiotów
  ekonomii społecznej,
 • jak zaplanować wespół z nimi konkretne działania służące wspólnocie
  lokalnej,
 • jakie to mogłyby być działania (czyli w czym podmioty ekonomii społecznej
  się sprawdzą),
 • jak pobudzać rozwój istniejących i wspierać powstawanie nowych
  inicjatyw ekonomii społecznej, by mogły sprawnie realizować
  zaplanowane działania,
 • jak oceniać rezultaty działań, które planujemy.

Publikacja została wydana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu “System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”. Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej. Można ją pobrać klikając link: EStrateg. Model włączania ekonomii społecznej do lokalnych strategii i programów.

Uwaga! Wszystkim zainteresowanym dotacjami OWES przypominamy, że trwa nabór grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Szczegóły znaleźć można na stronie: Ogłoszenie o naborze OWES

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.