Dąbrowa Górnicza. Konkurs Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się!

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia 2019 – włącz się! na projekty możliwe do realizacji w okresie czerwiec – wrzesień 2019 r.

1. Cele konkursu:
– kreowanie koncepcji bądź realizacja wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni śródmiejskiej na terenach poprzemysłowych DEFUM z uwzględnieniem zagospodarowania sąsiednich terenów dworca kolejowego,
– tworzenie nowych oraz wzmacnianie istniejących funkcji biznesowych, administracyjnych, kulturalnych w obrębie ścisłego centrum miasta obejmującego Priorytetowy Obszar Rewitalizacji Centrum (POR Centrum),
– aktywowanie potencjałów zawodowych i obywatelskich oraz wzmacnianie integracji i spójności społeczności zamieszkującej i działającej na POR Centrum,
– kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej na terenie POR Centrum, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego, podejmowaniu działalności kulturalnej i artystycznej, która będzie miała szansę stać się nową wizytówką Dąbrowy Górniczej – miasta wyrosłego na przemysłowych tradycjach.
Wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą odbywać się na POR Centrum lub dotyczyć tego obszaru. Szczegółowy opis POR Centrum znajduje się w Regulaminie konkursu.

2. Adresaci konkursu:
a) podmioty – organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) grupy nieformalne – trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację wyłącznie wspólnie z zarejestrowanym Podmiotem.

3. Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego pod warunkiem, że są realizowane na terenie Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej bądź dotyczą tego obszaru.

4. Środki finansowe przeznaczone na dotacje:
160.000,00 zł

5. Terminy składania wniosków o dofinansowanie projektów:
26 maja 2018 r.

6. Czas realizacji projektów oraz poziom finansowania:
a) okres realizacji projektów w okresie od 1 czerwca do 30 września 2019 roku,
b) kwota wnioskowanej dotacji: 3.000 złotych – 10.000 złotych,
c) wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci.

7. Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie fabrykapelnazycia.pl. Nie należy składać papierowych wersji wniosków.

8. Ocena obejmie kryteria formalne oraz merytoryczne i będzie miała charakter punktowy. Za jej przeprowadzenie będzie odpowiedzialna komisja konkursowa. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

9. Gdzie szukać informacji?
– na stronach: fabrykapelnazycia.pl, ngo.dabrowa-gornicza.pl, www.cris.org.pl
– w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 668 573 952, 602 502 478, cao@dabrowa-gornicza.pl
– w biurze projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik, tel. 32 739 55 12 w. 103, fabrykapelnazycia@cris.org.pl

Materiały do pobrania:

 

fabryka pełna życia - konkurs
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020