Sejm przyjął ustawę o ekonomii społecznej

Przyjęta ustawa jest pierwszą tak kompleksowo regulującą tematykę ekonomii społecznej. Nowe przepisy mają przyczynić się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększyć dostępność usług społecznych.

Celem przyjętych regulacji będzie wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Przyczynią się także do zwiększenia dostępności usług społecznych realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Rozwiązania zawarte w ustawie:

  • Ustawa reguluje kwestie uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego;
  • Przedsiębiorstwa społeczne będą działały w celu reintegracyjnym lub w celu realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej;
  • Przedsiębiorstwo społeczne nie może dzielić zysku lub nadwyżki pomiędzy swoich członków, pracowników lub akcjonariuszy;
  • W stosunku do każdej zatrudnionej w przedsiębiorstwie społecznym osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym, której zatrudnienie zostało wsparte ze środków publicznych, zostanie opracowany i zrealizowany indywidualny plan reintegracyjny;
  • Na przedsiębiorstwa społeczne zostaną rozszerzone również formy wsparcia przewidziane dla spółdzielni socjalnych;
  • Przedsiębiorstwa społeczne będą mogły starać się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zagrożonych wykluczeniem;
  • Ustawa wprowadza rozwiązania ułatwiające przedsiębiorstwom społecznym udział w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Dowiedz się więcej o przedsiębiorstwach społecznych i dotacjach OWES:

***
OWES
Interesujesz się ekonomią społeczną? Myślisz o utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego? A może prowadzisz stowarzyszenie, fundację lub spółdzielnie socjalną? Sprawdź ofertę OWES, czyli Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.