3R, czyli rewitalizacji ciąg dalszy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszeniem “17-tka” realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. “3R – Rodzina Rozwój Rybnik”.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej wśród członków społeczności lokalnych, zamieszkujących obszary zdegradowane oraz ich integracja społeczna. Chcemy stworzyć warunki do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywania indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn z Rybnika.

W ramach projektu będziemy realizować:

  • działania animacyjne – w tym prowadzenie Ośrodków Społecznej Aktywności
    w dzielnicach: Niedobczyce, Chwałowice (CRIS), Paruszowiec – Piaski, Niewiadom
    i Boguszowice (17-stka) oraz organizacja konkursów na Lokalne Inicjatywy Obywatelskie;
  • reintegrację zawodową – w tym opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji dla uczestników projektu, zapewnienie wsparcia doradcy zawodowego oraz trenera pracy, organizacja warsztatów, szkoleń, kursów zawodowych oraz płatnych staży;
  • program wychodzenia z bezdomności dla kobiet – w tym zapewnienie indywidualizowanego wsparcie pracowników socjalnych, prawników, psychologów, asystentów rodziny, zapewnienie miejsca w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych oraz realizacja działań reintegracji społecznej;
  • funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej – w tym prowadzenie regularnych działań reintegracji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 2 984 677,80 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 536 976,13 PLN
Projekt: „3R – Rodzina Rozwój Rybnik”
Lider projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej
Partner projektu: Stowarzyszenie „17-tka”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.
Obszar: 5 dzielnic Rybnika objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji tj.: Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom oraz Paruszowiec-Piaski
Grupy docelowe: rybnickie społeczności lokalne, w szczególności członkowie tych społeczności będący osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (w zakresie niezbędnym do wsparcia w/w osób). Społeczności lokalne są wyznaczone zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji – delimitacją obszaru rewitalizacji w miejscach kumulacji problemów społecznych. Z Programu Wychodzenia z Bezdomności mogą skorzystać kobiety posiadające status osoby bezdomnej. Natomiast wsparcie w ramach Klubu Integracji Społecznej jest kierowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Projekt „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” jest współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL 2014-2020.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).