Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w stowarzyszeniu CRIS

Celem projektu jest eliminowanie czynników ryzyka i ułatwienie pozostawania w zatrudnieniu pracowników stowarzyszenia CRIS poprzez wdrożenie programu zdrowotnego zakładającego zmniejszenie oddziaływania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Grupę docelową stanowią wszyscy etatowi pracownicy stowarzyszenia. Planowane działania obejmują wdrożenie strategii prozdrowotnej w stowarzyszeniu, zakładającej eliminację bądź minimalizowanie fizycznych i psychospołecznych czynników ryzyka zdrowotnego. Zostanie ona zrealizowana poprzez modernizację stanowisk pracy (zakup ergonomicznych urządzeń, m.in. foteli, monitorów, podnóżków) i poprzez działania szkoleniowo-informacyjne związane m.in. z zarządzaniem stresem, pracą z trudnym klientem, profilaktyką wad postawy czy wzroku. Strategią prozdrowotną w ramach projektu zostanie objętych 16 pracowników.

Wartość projektu: 83 850,00 zł

Wkład funduszy europejskich:  71 272,50 zł

***
Projekt: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w stowarzyszeniu CRIS”
Realizator projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 01.09.2020–28.02.2021
Grupa docelowa:
pracownicy etatowi stowarzyszenia CRIS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).