Śląska Przestrzeń Innowacji

40 grantów do 45 000 zł każdy oraz wsparcie merytoryczne dla innowatorów społecznych – tego możecie spodziewać się po projekcie Śląska Przestrzeń Innowacji, który od lipca 2020 roku realizujemy z Fundacją Fundusz Współpracy.

Głównym celem projektu jest wsparcie 40 pomysłów, których wdrożenie może pozwolić na szybsze, bardziej skuteczne i wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Cel osiągnięty będzie poprzez prowadzenie Inkubatora Innowacji Społecznych działającego w województwie śląskim.

Inkubator wyszuka potencjalnych innowatorów, dotrze do nich oraz zachęci do udziału w projekcie, udzieli wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu. Inkubowanie będzie prowadzone zgodne z metodyką service design, wykorzystywaną do rozwoju nowoczesnych usług publicznych i rozwiązań biznesowych.

Cele szczegółowe realizowane w ramach Inkubatora:

  1. Wybór i dofinansowanie 40 innowacji odpowiadających na problemy społeczne występujące w województwie śląskim. Granty mają wysokość do 45 000 zł każdy.
  2. Wzmocnienie potencjału środowiska innowatorów społecznych na Śląsku poprzez wsparcie szkoleniowe, doradcze, coachingowe oraz rozbudowę sieci relacji, przynajmniej 100 osób zaangażowanych w przygotowanie innowacji.
  3. Upowszechnienie wybranych, najbardziej dojrzałych 4 innowacji na terenie kraju lub poza nim – dzięki spotkaniom z interesariuszami w każdym województwie.

 

Innowacje będą służyć rozwiązaniu problemów dotyczących następujących obszarów:

1) rewitalizacja miast w wymiarze społecznym,

2) depopulacja,

3) rozwój “białych” i “zielonych” miejsc pracy,

4) niski wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia,

5) niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,

6) niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego.

 

Całkowita wartość projektu: 3 998 154,93 zł
Wartość dotacji:
3 998 154,93 zł

***
Projekt: „Śląska Przestrzeń Innowacji”
Lider projektu:
Fundacja Fundusz Współpracy Partner projektu: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 lipca 2020 – 30 czerwca 2023
Obszar: województwo śląskie
Grupa docelowa: bezpośrednimi odbiorcami/użytkownikami innowacji będą mieszkańcy województwa śląskiego. Innowatorami mogą być osoby indywidualne, grupy nieformalne lub inne podmioty.

 

Projekt „Śląska Przestrzeń innowacji” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.