Statut

STATUT CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH CRIS

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem – zwanym dalej STOWARZYSZENIEM.

§ 2.
STOWARZYSZENIE działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) niniejszego statutu.

§ 3.
1. STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą STOWARZYSZENIA jest miasto Rybnik.
3. Terenem działania STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
1. STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5.
Czas istnienia STOWARZYSZENIA jest nieokreślony.

§ 6.
STOWARZYSZENIE może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7.
Celem działania STOWARZYSZENIA jest:
1) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
2) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych;
3) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo:
– organizacje pozarządowe,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
– jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– osoby fizyczne.

§ 8.
STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez:
1) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
2) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
3) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
5) promocję i organizację wolontariatu;
6) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
7) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców;
8) promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi;
9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy realizujących cele STOWARZYSZENIA;
10) współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy;
11) organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;
12) gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej informacji, wiedzy i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych i instytucji, wdrażanych programów, projektów, sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizacje;
13) prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych;
14) finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych;
15) działania na rzecz aktywizacji młodzieży;
16) upowszechnianie idei ekonomii społecznej;
17) wspieranie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;
18) działania na rzecz edukacji prawnej;
19) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska;
20) działania na rzecz kultury i oświaty;
21) działalność na rzecz ochrony zdrowia;
22) działania rewitalizacyjne.     

§ 8A.
Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
2) wydawanie książek (58.11.Z);
3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
4) wydawanie gazet (58.13.Z);
5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
7) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
8) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);
9) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
10) działalność portali internetowych (63.12.Z);
11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
15) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
16) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
17) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z);
18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
19) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
20) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
21) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
22) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
23) działalność bibliotek (91.01.A).

§ 8B.
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może obejmować następujące obszary:
1) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
2) wydawanie książek (58.11.Z);
3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
4) wydawanie gazet (58.13.Z);
5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
6) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
7) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
8) nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z);
9) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
10) działalność portali internetowych (63.12.Z);
11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
12) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
15) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
16) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
17) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z);
18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
19) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
20) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
21) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
22) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
23) działalność bibliotek (91.01.A);
24) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
25) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z);
26) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z);
27) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);
28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z);
29) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
30) reklama (73.1);
31) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z).


ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 9.
Członkami STOWARZYSZENIA mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10.
Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.

§ 11.
Członkiem zwyczajnym może być:
1) osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
2) cudzoziemiec mający stały pobyt w Polsce.

§ 12.
1. Członkiem wspierającym jest osoba prawna uznająca cele STOWARZYSZENIA i akceptująca jego statut.
2. Osoba prawna (członek wspierający) działa w STOWARZYSZENIU za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Osoba prawna zobowiązana jest do zadeklarowania stałego wsparcia finansowego (składka roczna stanowiąca co najmniej dziesięciokrotność składki członka zwyczajnego) i w miarę możliwości pomocy techniczno-organizacyjnej.

§ 13.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju działalności STOWARZYSZENIA. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie Członków STOWARZYSZENIA. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 14.
Członków zwyczajnych (osoby fizyczne) jak też osoby prawne (członków wspierających) przyjmuje Zarząd STOWARZYSZENIA na podstawie pisemnej deklaracji, potwierdzonej dwoma podpisami członków wprowadzających. Zarząd uprawniony jest również do podejmowania uchwał w sprawie skreślania z listy członków zwyczajnych i członków wspierających.

§ 15.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz STOWARZYSZENIA;
2) brania udziału w zebraniach STOWARZYSZENIA i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności;
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności STOWARZYSZENIA.
2. Członek honorowy ma prawo:
1) brania udziału w zebraniach STOWARZYSZENIA i uczestnictwa w różnych przejawach jego działalności;
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności STOWARZYSZENIA.

§ 16.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy STOWARZYSZENIA;
2) popierać cele STOWARZYSZENIA i przestrzegać postanowień statutu;
3) opłacać regularnie (corocznie) składki członkowskie.

§ 17.
1. Członkostwo wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu STOWARZYSZENIA;
2) skreślenia z listy członków zwyczajnych i wspierających przez Zarząd STOWARZYSZENIA z powodu niewywiązywania się z obowiązków członka, m.in. za zaleganie ponad rok z opłatą składek członkowskich;
3) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu STOWARZYSZENIA za działalność sprzeczną z celami STOWARZYSZENIA lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej;
4) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Członkom skreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo zgłoszenia odwołania na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia o decyzji Zarządu.

§ 18.
Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.


ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19.
Władzami STOWARZYSZENIA są:
1) Walne Zgromadzenie Członków STOWARZYSZENIA;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20.
Kadencja władz STOWARZYSZENIA trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 21.
Zarządowi i Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy przestali być członkami tych organów w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby osób pochodzących z wyboru. Dokooptowani członkowie utrzymują swój mandat do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22.
Zebrania władz STOWARZYSZENIA dla ważności podejmowanych uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały – z wyjątkami określonymi w statucie – zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 23.
1. Najwyższą władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a także członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok, a w przypadku konieczności wyboru nowych władz najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wygaśnięcia mandatów władz naczelnych STOWARZYSZENIA.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 50% liczby członków zwyczajnych STOWARZYSZENIA. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni być powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem w formie pisemnej, elektronicznej lub poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 24.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia.
3. W okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Zarząd może inicjować głosowanie korespondencyjne w sprawach wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Głosowanie korespondencyjne jest ważne, jeżeli głos oddała co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Głosowanie korespondencyjne nie może dotyczyć rozwiązania Stowarzyszenia i wyboru jego władz.

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności STOWARZYSZENIA;
2) rozpatrywanie wniosków władz STOWARZYSZENIA i jego członków;
3) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) nadanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
7) uchwalanie zmian statutu na zasadach ustalonych § 43;
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w § 43;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
10) decydowanie o powołaniu organizacji, o których mowa w § 4 ust. 2;
11) powoływania pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu.
§ 26.
1. Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.
2. Skład osobowy Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach bezpośrednich.
3. Podziału funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd we własnym zakresie.
4. Uchylono.
5. Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje społecznie może przysługiwać:
1) dieta;
2) zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.
5a. Za pełnienie funkcji w zarządzie członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie. Zasady przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu określa regulamin opracowany przez Zarząd, opiniowany przez Komisję Rewizyjną, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszeniem reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej lub wskazany w uchwale tego organu pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków. Pełnomocnik jest powoływany w głosowaniu jawnym  zwykłą większością głosów.
7. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27.
1. Do kompetencji Zarządu STOWARZYSZENIA należy:
1) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków, w szczególności w zakresie kierunków działalności i założeń programowych STOWARZYSZENIA oraz realizacji celów statutowych STOWARZYSZENIA;
2) (uchylono);
3) zarządzanie majątkiem i funduszami STOWARZYSZENIA;
4) podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego;
5) akceptowanie decyzji niosących skutki finansowe, w tym podejmowanie ostatecznych decyzji o składaniu ofert w konkursach;
6) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie sponsorów dla działalności STOWARZYSZENIA;
7) przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członków, podejmowanie decyzji o powoływaniu “zespołów problemowych” opiniujących sprawy przedstawione przez Zarząd;
8) zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością STOWARZYSZENIA;
9) decydowanie o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Statutu;
10) powoływanie organów organizacji, o których mowa w § 4 ust. 2;
11) podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych;
12) pełnienie obowiązków wskazanych dla Dyrektora Zarządzającego, jeśli nie został on powołany.
2. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, statutowej liczby członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności, przewodniczącego zebrania.
4. Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
5. Zarząd, do wykonywania zastrzeżonych dla siebie czynności może upoważniać inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
6. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności STOWARZYSZENIA i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi organizacjami.
7. Uchylono.
8. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Dyrektor Zarządzający, a jeśli nie został powołany funkcję tę pełni Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28.
1. Zarząd STOWARZYSZENIA ma prawo do wynagradzania i wyróżniania zasłużonych dla STOWARZYSZENIA członków lub osób niezrzeszonych.
2. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określa uchwalony przez Zarząd w tym zakresie regulamin.

§ 29.
1. Zarząd może powołać Dyrektora Zarządzającego do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Dyrektora Zarządzającego należy:
1) zarządzanie pracą Stowarzyszenia;
2) podejmowanie bieżących decyzji dotyczących spraw pracowniczych;
3) bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami w tym realizacja projektów zgodnie z zawartymi umowami z instytucjami finansującymi, w przypadku środków własnych do wysokości upoważnienia;
4) podpisywanie umów w ramach realizacji projektów, również z osobami fizycznymi na podstawie pisemnego upoważnienia;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym oraz bankiem.
3. Dyrektor Zarządzający składa Zarządowi kwartalne sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Dyrektor Zarządzający ma prawo do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu.
5. Zarząd może upoważnić Dyrektora Zarządzającego także do innych czynności.
6. Nadzór nad pracami Dyrektora Zarządzającego sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy z jego członków.

§ 31.
1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną.

§ 32.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej STOWARZYSZENIA i co najmniej raz w roku kalendarzowym przeprowadza kontrolę całokształtu działalności STOWARZYSZENIA, z uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Szczególnej kontroli podlegają: prawidłowość, celowość, rzetelność w gospodarowaniu majątkiem STOWARZYSZENIA.

§ 33.
1. Członkami Komisji Rewizyjnej są trzy osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu STOWARZYSZENIA, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 34.
1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne, przedkładane są Zarządowi STOWARZYSZENIA.
2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd STOWARZYSZENIA, Komisja ma obowiązek poinformować właściwe organy o stwierdzonych naruszeniach.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu STOWARZYSZENIA.

§ 35.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 36.
1. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków na ostatnim jego zebraniu w danej kadencji, sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu STOWARZYSZENIA; w posiedzeniach tych Przewodniczący (członek) uczestniczy jedynie z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię w sprawach:  
1) nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości;
2) utworzenia lub przystąpienia STOWARZYSZENIA do spółki;
3) zaciągania bądź udzielania przez Zarząd kredytów lub pożyczek, a także udzielania poręczeń i gwarancji.

§ 37.
1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji może zwoływać każdy z członków Komisji.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków; protokół podpisują Przewodniczący i protokolant.  
4. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Za udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jej członkom mogą przysługiwać diety.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 38.
1. Majątek STOWARZYSZENIA stanowią nieruchomości oraz ruchomości.
2. Na majątek STOWARZYSZENIA składają się w szczególności:
1) wpływy z tytułu składek członkowskich;
2) wpływy z darowizn, spadków, zapisów, nawiązek;
3) wpływy z działalności gospodarczej;
4) dotacje i subwencje przekazywane STOWARZYSZENIU;
5) odsetki bankowe i lokaty terminowe;
6) wpływy z 1% podatku od osób fizycznych;
7) i inne zgodne z przepisami prawa polskiego.

§ 38A.
Całość dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami) organizacji jest przeznaczana na działalność statutową Stowarzyszenia zawierającą się w działalność pożytku publicznego.

§ 39.
1. Dla ważności oświadczeń składanych w imieniu STOWARZYSZENIA wymagane jest – z uwzględnieniem postanowień § 36 pkt. 3 niniejszego Statutu – współdziałanie dwóch członków Zarządu. W sprawach majątkowych do 30 tys. zł oraz w sprawach niemajątkowych, każdy członek zarządu może działać samodzielnie.
2. Oświadczenie o przyjęciu darowizny na rzecz STOWARZYSZENIA może złożyć jednoosobowo każdy członek Zarządu.

§ 40.
1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd STOWARZYSZENIA na ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym – na rok następny, określając jednocześnie termin, do którego składka powinna być uiszczona i tryb jej wniesienia.
2. (uchylono).
§ 41.
(uchylono)

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 42.
1. W sprawie dysponowania majątkiem STOWARZYSZENIA zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
2) przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu STOWARZYSZENIA;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie STOWARZYSZENIA, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 43.
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA lub zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli członków zwyczajnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek STOWARZYSZENIA.

§ 44.
Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.